ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Wij vragen onze klanten deze algemene huurvoorwaarden aandachtig te lezen om gebruik te kunnen maken van de diensten van Camping Les Menhirs . Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van accommodatie, aangeboden door Camping Les Menhirs  en zijn van toepassing zodra de boeking is gedaan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Iedere bestelling maakt deel uit van een op afstand gesloten overeenkomst en houdt automatisch instemming in, zonder voorbehoud, met deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Frans.

De maatschappij Camping Les Menhirs  behoudt zich het recht voor de voorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwe versie van de voorwaarden is van toepassing vanaf het moment van publicatie op de website voor reserveringen van vakanties.

De klant ontvangt bij zijn reservering de van toepassing zijnde versie digitaal (als pdf) of op papier.

Bij geschil of onenigheid met betrekking tot deze Algemene Huurvoorwaarden, hetzij wat betreft de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of ontbinding ervan, is uitsluitend het Franse recht van toepassing, ook indien de klant buiten Frankrijk woonachtig is. Beide partijen dienen zich te wenden tot de rechtbank van Aix-en-Provence (Frankrijk).

 

 1. RESERVERING

Reserveringen zijn pas bindend voor Camping Les Menhirs  wanneer deze door Camping Les Menhirs  zijn aanvaard. Camping Les Menhirs  behoudt zich het recht voor om iedere reservering te aanvaarden of te weigeren, naar gelang de beschikbaarheid, en, in algemene zin, elke andere omstandigheid die van aard is dat de gedane reservering geen doorgang kan vinden.

De klant dient zelf deelnemer te zijn aan de gereserveerde vakantie. Camping Les Menhirs  laat haar klanten weten dat de verkoop van accommodatiediensten die op een vastgestelde datum of volgens een periodieke terugkeer worden geleverd, niet onderhevig is aan bepalingen met betrekking tot de 14 dagen bedenktijd, die van toepassing is op verkoop op afstand.

 

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE

2.1 Camping Les Menhirs  biedt familiegerichte verblijven aan. De accommodaties zijn speciaal daarvoor ontworpen. Het bedrijf Camping Les Menhirs behoudt zich het recht voor om een reservering te weigeren die niet in overeenstemming is met de capaciteit en de aangeboden accommodatie. De voor- en achternamen en leeftijden van alle reizigers, inclusief baby’s, dienen kenbaar te worden gemaakt bij de reservering. Alle valse informatie kan direct leiden tot annulering van de reservering. Om voor de hand liggende redenen van veiligheid (zwembad, mogelijke evacuatie van de camping in geval van een weeralarm enz.) of gezondheid (bijv. : een eventuele ziekenhuisopname tijdens het verblijf) worden minderjarigen zonder begeleiding van hun wettelijke vertegenwoordiger niet toegelaten. Daarnaast voldoet de camping niet aan besluit nr. 2002-883 van 3 mei 2002 (uit de Franse wet) betreffende de bescherming van jongeren tot 18 jaar, die tijdens school- of overige vakanties zonder begeleiding van hun wettelijke vertegenwoordigers individueel of in groepsverband reizen en buiten de huiselijke sfeer verblijven. Minderjarigen die vergezeld zijn door hun wettelijke vertegenwoordiger, blijven tijdens hun verblijf op de camping onder de verantwoordelijkheid van deze laatste. Het is ten strengste verboden minderjarigen alleen, zonder toezicht op de camping te laten.

2.2 De aanvaarding van de reservering wordt uitsluitend verwezenlijkt door het versturen van een schriftelijke bevestiging per post, per e-mail of per fax door Camping Les Menhirs  In dit opzicht garandeert Camping Les Menhirs  de klant dat het te betalen bedrag pas wordt geïncasseerd vanaf het moment dat de bevestigde reservering  geregistreerd staat.

2.3 De klant erkent uitdrukkelijk dat Camping Les Menhirs  niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de berichtgeving van haar partners of door derden van valse, misleidende of onjuiste informatie die in de catalogus of op de website www.lesmenhirs.com wordt vermeld met betrekking tot de accommodaties, en met name de foto’s, de beoordelingen, de activiteiten, recreatie, dienstverlening en de data waarop voorzieningen beschikbaar zijn.

2.4 De plannen en foto's van de accommodatie zijn ter illustratie. De indeling en kenmerken van de onderdelen kunnen licht van het ene model tot het andere verschillen. Raadpleeg de schriftelijke beschrijving van de accommodatie die beschikbaar is onder de rubriek accommodaties op de pagina van de betreffende camping op www.lesmenhirs.com om de exacte samenstelling van elke accommodatie te bekijken. Voor alle vragen staat onze reserveringsdienst ter beschikking op 020 721 93 12 (prijs van een lokaal gesprek afhankelijk van uw operator).

2.5 Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en voorzieningen aangeboden door onze partnercampings en vermeld in de omschrijving in de catalogus afgelast zijn, onder andere vanwege weersomstandigheden of overmacht, of niet functioneren in het voor - of naseizoen1. Camping Les Menhirs  kan dientengevolge niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken door toedoen van derden of in geval van overmacht.

2.6 De accommodaties worden door Camping Les Menhirs  toegewezen naar gelang de beschikbaarheid, en op dusdanige wijze dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van deze beschikbaarheid. Deze toewijzing kan op ieder moment voorafgaand aan de daadwerkelijke overhandiging van de sleutels worden gewijzigd.

2.7 Camping Les Menhirs  kan in geen enkel geval een bepaalde plaats van de gekozen accommodatie garanderen. De cliënt heeft dus niet de mogelijkheid om de plaats van zijn accommodatie van te voren te kiezen en er zal voor het verblijf geen plaatsnummer toegekend worden. Alleen de camping, data en het accommodatietype worden gegarandeerd.

2.8 Het aan de campings toegekende comfortniveau dat wordt vermeld in de catalogusbeschrijving, komt overeen met een volgens de plaatselijke normen van het gastland opgestelde classificatie, en kan dus verschillen van de Nederlandse normen. Deze wordt slechts ter indicatie vermeld.

2.9 Toegang tot de accommodatie kan tevens worden ontzegd bij storend gedrag van de klanten, dat de kalmte en rust van het campingterrein verstoort of bij overtreding van de huisregels.

2.10 Eventuele « Partner » voordelen en speciale aanbiedingen kunnen niet meer worden toegepast wanneer een reservering al gedeeltelijk of geheel is betaald.

2.11 Camping Les Menhirs  controleert handmatig of de aanbieding van toepassing is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal het kortingsbedrag teruggevorderd worden.

2.12 De reservering met een «partner» voordeel moet op naam van de rechthebbende staan. De korting is slechts op 1 verblijf, op dezelfde data en op dezelfde camping van toepassing.

2.13 In geval van no-show op de geplande aankomstdag, en afwezigheid van een schriftelijke verklaring binnen 48 uur aan het hoofdkantoor, houdt Camping Les Menhirs  zich het recht voor de accommodatie weer voor verkoop beschikbaar te stellen.

2.14 De aankoop en/of het dragen van een polsbandje kan op bepaalde campings verplicht zijn. Dit is om maximale veiligheid aan de gasten te verzekeren en om het binnendringen van niet op de camping verblijvende personen te vermijden. Het dragen is geldig voor het gehele verblijf.

2.15 Het bouwjaar van alle stacaravans van Camping Les Menhirs  is van na 2000.

2.16 Reserveringen zijn op naam en persoonlijk. Ze kunnen daarna niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of onderverhuurd, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Camping Les Menhirs . Camping Les Menhirs  behoudt zich het recht voor om elke reservering te annuleren van een klant met wie een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

 

 1. SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE WEBWINKEL OP DE WEBSITE www.lesmenhirs.com

Iedere op de website aangevraagde bestelling maakt deel uit van een op afstand gesloten overeenkomst en houdt automatisch instemming in, zonder voorbehoud, met deze voorwaarden.

3.1 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De klant garandeert Camping Les Menhirs  dat hij meerderjarig is, juridisch bekwaam en over de eventuele noodzakelijke machtigingen beschikt om de door hem gekozen betaalmethode te gebruiken bij het bevestigen van zijn bestelling. De klant heeft

uitsluitend toestemming voor toegang tot en gebruik van deze website voor het reserveren van vakanties bij Camping Les Menhirs . De klant gaat ermee akkoord deze website op een verantwoordelijke manier te gebruiken en in strikte naleving van deze Algemene Huurvoorwaarden, evenals met de plaatselijke wet- en regelgeving, inclusief import- en exportregels.

Geen enkel onderdeel, zonder uitzondering, van de website mag worden gebruikt als fabrieks- of servicemerk, voor pornografische, illegale of beledigende doeleinden om de privacy of het openbare leven van iemand te schaden, of om enig intellectueel eigendomsrecht te schenden, hetzij van de gedeponeerde naam, merk of service, of enige andere intellectuele eigendomsrechten van welke persoon of entiteit dan ook. De klant stemt er daarnaast mee in deze website niet te gebruiken voor de ontwikkeling van producten of diensten die offensief, illegaal, ongewenst, lasterlijk, bedreigend, schadelijk, aanstootgevend, kwaadwillig of op een andere manier afkeurenswaardig zijn. Camping Les Menhirs  kan een einde maken aan het leveren van diensten aan de klant, wanneer deze wordt betrapt op het gebruik maken van diensten van Camping Les Menhirs  met ongewenste of illegale doeleinden. Er mag geen enkel deel van de inhoud van de website worden gedownload, bewaard, aangepast, gepubliceerd of gedistribueerd. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud van de website. Hij stemt ermee in geen enkele tekst, afbeelding, tekening, fabrieks- of servicemerk toe te voegen, noch enig ander werk waarvan de intellectuele eigendomsrechten aan een derde toebehoren, zonder vooraf de juiste machtigingen hiervoor te hebben verkregen van de eigenaren. Door het maken van een reservering op deze website, verklaart de klant te beschikken over alle rechten, machtigingen en toestemmingen, die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de bestelling. De klant stemt ermee in persoonlijk in te staan voor de bescherming van zijn wachtwoord en de toegangscontrole tot zijn persoonlijke account. Hij stemt er bovendien mee in zich persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor alle gemaakte reserveringen of andere handelingen die door middel van deze account worden verricht. De klant erkent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het controleren van de informatie alvorens deze toe te passen, en met name alvorens een reservering te voltooien. De klant erkent dat Camping Les Menhirs  niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de op de website aangeboden informatie en verblijven. Hoewel Camping Les Menhirs  zich tot het uiterste inspant om haar service operationeel te houden, kan deze geen enkele garantie geven op constante toegang tot de website, en wijst derhalve tevens alle verantwoordelijkheid van de hand ten aanzien van enigerlei schade die direct of indirect wordt berokkend vanwege geen of een gedeeltelijke toegang tot deze website of die kan voortvloeien uit het gebruikmaken van de service door een internetgebruiker. Camping Les Menhirs  kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die mogelijk voortvloeit uit het verlies van gegevens, en voor de informatie die Camping Les Menhirs  heeft verstrekt over risico’s ten aanzien van het gebruik of het functioneren van de website, of voor het niet kunnen voorzien in de vakanties die de klant bestelt bij Camping Les Menhirs , waaronder, zonder beperking, schade voortvloeiend uit een fout, weglating, virus, vertraging of onderbreking in de service. Camping Les Menhirs  kan daarnaast niet strafrechtelijk of burgerrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit oneigenlijk of niet toegestaan gebruik van de website of de inhoud daarvan, door gebruikers of derden.

3.2 RESERVERINGEN VIA DE online WWW.LESMENHIRS.COM OP  www.lesmenhirs.com

De reserveringen waar deze Algemene Huurvoorwaarden betrekking op hebben, worden gemaakt op de website  www.lesmenhirs.com

De klant die zijn bestelling direct uitvoert op de website www.lesmenhirs.com dient de volgende procedure te volgen:

- De klant dient bij zijn eerste bestelling een identificatieformulier in te vullen.

- De klant kiest de verschillende vakanties waarin hij interesse in heeft en klikt op de link “toevoegen in winkelwagen”.

Hij heeft op elk moment de mogelijkheid om:

- Een overzicht te krijgen van de gekozen vakanties door te klikken op de link “Winkelwagen”

- Zijn keuze af te ronden en de reservering uit te voeren door te klikken op de link “Winkelwagen”

Om de gekozen vakanties te bestellen, dient te klant:

- Zich te identificeren, door het invoeren van zijn e-mailadres en wachtwoord.

- Te verklaren in te stemmen met de volledige Algemene Huurvoorwaarden, volledig en zonder voorbehoud, door het vakje “Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Algemene Huurvoorwaarden” aan te vinken, alvorens de inhoud van de winkelwagen te bevestigen.

- Het factuuradres te bevestigen.

De klant krijgt een reserveringsbewijs of voucher te zien, waarop het volgende staat vermeld: de gebruikersgegevens, het adres van het vakantieverblijf, de aard, duur en prijs van de door de klant gereserveerde vakanties, de eventuele kortingen en de totaalprijs van de bestelling, evenals de gekozen betaalmethode.

3.3 PAYPAL

PayPal beschikt over de beste systemen voor beveiliging en voorkoming van fraude en draagt daarmee bij aan het beschermen van uw bankkaartgegevens. Als u PayPal gebruikt worden uw financiële gegevens nooit aan de verkoper doorgegeven.

De klant kan ervoor kiezen in één keer, zonder kosten via PayPal te betalen. Deze optie kan uitsluitend op het moment van reserveren worden gekozen en kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Een betaling via Paypal brengt met zich mee dat de klant een account op de website van PayPal moet aanmaken en de algemene gebruikersvoorwaarden van PayPal accepteert. De klant zal naar de website van PayPal worden geleid om de beveiligde betaling te verrichten. Camping Les Menhirs  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor saldobewegingen op de PayPal-rekening, waar uitsluitend de klant toegang toe heeft.

3.4 ONMIDDELLIJKE BETALING PER CREDITCARD OP DE WEBSITE

De klant wordt direct doorverwezen naar de beveiligde website van de partnerbank van Camping Les Menhirs : SOCIETE GENERALE via haar beveiligde partner platforms.

De volgende creditcards worden op de website geaccepteerd: Visa en Eurocard Mastercard. De bevestiging van de reserveringsprocedure wordt uitgevoerd op het moment dat u op de knop “Mijn betaling bevestigen” klikt.

3.5 IDEAL

Betalen met Ideal is een veilige manier van internetbankieren, zonder uw bankgegevens met de webwinkel te delen. De klant kan kiezen voor betalen in één keer, zondere extra kosten. Deze betaalkeuze dient op het moment van reserveren te worden aangegeven en kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast. De Ideal betalingswijze is uitsluitend mogelijk voor reserveringen via de website www.lesmenhirs.com

Betalen via deze wijze houdt automatische acceptatie van de algemene voorwaarden van Ideal in.

4. DE PRIJZEN

De van toepassing zijnde prijzen zijn de prijzen die worden aangegeven op het moment van de reservering per telefoon of via de website. De prijzen kunnen tijdens het seizoen fluctueren, zijn in Euros uitgedrukt en inclusief BTW.
4.1 De prijzen zijn inclusief:

- De huur van de ingerichte accommodatie, evenals toegang tot de camping die wordt vermeld op het reserveringsbewijs.

- Verbruik van water, gas en elektriciteit.

- Beschikking over de campingvoorzieningen, met name de animatie (behalve bij specifieke regeling van de camping) en sanitaire voorzieningen zoals omschreven in de catalogus en op de website.

- Parkeerplaats voor één voertuig per staanplaats (niet altijd op de gehuurde plaats)
4.2 De prijzen zijn exclusief:

- Toeristen- en afvalbelasting.

- Dossierkosten.

- Annuleringsverzekering

- Extra opties zoals een extra auto (of een aanhanger), hond (niet op iedere camping toegestaan), beddengoed, een babykit, een extra tent (afhankelijk van camping), activiteiten tegen betaling die door de camping worden aangeboden, de huur van fietsen, kluis, etc.

- Kosten voor de eindschoonmaak van € 95,00 indien de klant de accommodatie niet in schone staat achterlaat en in het geval dat de eindschoonmaak niet binnen 48 uur na aankomst in de accommodatie is gereserveerd.

- De betaling van twee waarborgsommen, met een minimumbedrag van in totaal € 195,00 (afhankelijk van de camping en wordt aan het eind van het verblijf terugbetaald). Deze moet bestaan uit een opgesplitste betaling (een waarborgsom van € 100,00 en € 95,00 voor de eindschoonmaak + specifieke waarborgsommen voor de campings) per creditcard, of contant.

Afhankelijk van de camping, kan het bedrag en de betalingswijze van de borg verschillen.

- Vervoers- en consumptiekosten.

Deze kosten dienen bij aankomst op de camping direct te worden betaald, met uitzondering van de annuleringsverzekering, dossierkosten en de babykit. Extra kosten die voortvloeien uit een vrijwillige of onvrijwillige verlenging van het verblijf (eerdere aankomst, weersomstandigheden, etc.) komen ten laste van de klant, op basis van het geldende tarief.

4.3 TOERISTENBELASTING

De toeristenbelasting wordt ten behoeve van de gemeentes geheven en is niet bij de verblijfskosten inbegrepen. De toeristenbelasting dient op de dag van aankomst ter plaatse te worden betaald. Op sommige campings kan eventueel een extra departementale of eco-belasting worden gevraagd.

 

 1. SCHEMA VOOR BETALINGEN PER CREDITCARD

5.1 Wanneer de klant zijn bestemming en accommodatie heeft gereserveerd, moet deze reservering in afwachting van betaling binnen 5 dagen worden bevestigd met een gedeeltelijke of gehele betaling van het verblijf, per creditcard. Wanneer de termijn van 5 dagen is verstreken en nog geen betaling is verricht, komt de reservering automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving te vervallen.

5.2 Voor elke reservering korter dan een maand voor aanvang van het verblijf, dient het totale bedrag direct bij reservering te worden betaald, d.w.z.:

+Dossierkosten

+De Totale verblijfskosten

+De annuleringsverzekering

5.3.1 Bij de reservering: dossierkosten + annuleringsverzekering (optie)   + 75% van het huurbedrag.

5.3.2 Een maand voor aanvang van het verblijf: 25% ofwel de gehele afrekening van het huurbedrag

5.4 Voor elke reservering vanaf drie maanden voor aanvang van het verblijf dient betaling te geschieden volgens onderstaand schema (bij betaling in termijnen):

5.4.1 Bij de reservering: dossierkosten + annuleringsverzekering (optie)  + 50% van het huurbedrag.

5.4.2 Twee maanden voor aanvang van het verblijf: 25% van het huurbedrag

5.4.3 Een maand voor aanvang van het verblijf: 25% ofwel de gehele afrekening van het huurbedrag

5.5 Voor elke reservering langer dan drie maanden voor aanvang van het verblijf dient betaling te geschieden volgens onderstaand schema (bij betaling in termijnen):

5.5.1 Bij de reservering: dossierkosten + annuleringsverzekering (optie)  +  25% van het huurbedrag.

5.5.2 Drie maanden voor aanvang van het verblijf: 25% van het huurbedrag

5.5.3 Twee maanden voor aanvang van het verblijf: 25% van het huurbedrag

5.5.4 Een maand voor aanvang van het verblijf: 25% ofwel de gehele afrekening van het huurbedrag

5.5.5 Reserveringen vanaf 15 dagen voor de aankomstdatum kunnen uitsluitend per creditcard betaald worden.

 

 1. SCHEMA VOOR BETALINGEN PER BANKOVERSCHRIJVING (uitsluitend voor woonachtigen buiten Frankrijk)

6.1 Wanneer de klant zijn bestemming en accommodatie heeft gereserveerd, dient de klant het reserveringsformulier in te vullen en binnen 5 dagen op te sturen en tevens de bankoverschrijving maken. Wanneer de termijn van 5 dagen is verstreken en nog geen betaling is verricht en geen reserveringsformulier binnen is, komt de reservering in afwachting van betaling automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving te vervallen.

6.2 Voor elke reservering korter dan één maand voor aanvang van het verblijf dient betaling te geschieden volgens onderstaand schema (bij betaling in termijnen):

6.2.1 Bij de reservering : de dossierkosten + annuleringsverzekering (optie)  + de totale verblijfskosten

6.3 Voor elke reservering langer dan twee maanden voor aanvang van het verblijf dient betaling te geschieden volgens onderstaand schema (bij betaling in termijnen):

6.3.1 Bij de reservering: dossierkosten + annuleringsverzekering (optie)  + 30% van het huurbedrag

6.3.2 Eén maand voor aanvang van het verblijf: 70% van het huurbedrag

6.4 Voor elke reservering die meer dan drie maanden voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, dient betaling plaats te vinden volgens het volgende schema:

6.4.1 Bij reservering: administratiekosten + annuleringsverzekering (optie)   + 30 % van de huursom.

6.4.2 Twee maanden voor aanvang van het verblijf:Meer dan 6 maanden voor aanvang van het verblijf: 30 % van de huursom.

6.4.3 Een maand voor aanvang van het verblijf: 40 % of het resterende bedrag van de huursom.

 

 1. BEVESTIGING VAN DE RESERVERINGEN

7.1 In ieder geval en ongeacht de door de klant gekozen betaalmethode, zal Camping Les Menhirs  de reservering bevestigen na goedkeuring en stelt de klant hiervan op de hoogte per e-mail of enige andere gewenste methode, in overeenstemming met de bepalingen volgens artikel L121-19 van de Franse wet ter bescherming van de consument. De door Camping Les Menhirs  geregistreerde gegevens vormen het bewijs voor het geheel aan reserveringen en financiële transacties tussen Camping Les Menhirs  en haar klanten. Het door de klant te betalen bedrag wordt vermeld in de door Camping Les Menhirs  aan de klant per e-mail verstuurde reserveringsbevestiging. Camping Les Menhirs  behoudt zich in ieder geval het recht voor om iedere reservering te weigeren in geval van een bestaand geschil met de klant, door verzuim van gehele of gedeeltelijke betaling van een eerdere bestelling door de klant, door weigering van betaal machtiging per creditcard door bankinstellingen, verzuim van betaling of gedeeltelijke betaling, of door gebruik van een creditcard die niet is uitgegeven door een Nederlandse financiële instelling. Camping Les Menhirs  kan in dit opzicht in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld.

7.2 Camping Les Menhirs  biedt familiegerichte verblijven aan. De accommodaties zijn speciaal daarvoor ontworpen. Camping Les Menhirs  behoudt zich het recht voor om een reservering te weigeren die niet in overeenstemming is met de capaciteit en de aangeboden accommodatie.

Camping Les Menhirs  beschouwt elke reservering van 3 accommodaties of meer en/of van 12 personen of meer, door dezelfde natuurlijke persoon of door verschillende natuurlijke personen die elkaar kennen en samen reizen met dezelfde beweegredenen, op dezelfde data en op dezelfde camping, als een groepsreservering. Elke aanvraag voor een groepsreservering moet per e-mail worden gericht aan het adres info@lesmenhirs.com of per telefoon op +33 (0)2 97 52 94 67 (lokaal tarief binnen Frankrijk), waarbij wordt aangegeven dat het gaat om een groepsreservering.

Camping Les Menhirs  behoudt zich het recht voor de aanvraag te bestuderen voordat deze wordt aanvaard of geweigerd.

 

 1. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Het vakantie- en prijzenaanbod is geldig zolang deze zichtbaar is op de website en op basis van beschikbaarheid.

Wanneer een bestelde en betaalde vakantie niet meer beschikbaar is, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer er geen oplossing kan worden gevonden waar beide partijen mee kunnen instemmen, zal het reeds betaalde geld worden teruggestort.

Het vakantieaanbod wordt met de grootst mogelijke precisie beschreven en voorgesteld. Er kunnen zich mogelijk fouten of weglatingen voordoen in dit aanbod. Camping Les Menhirs  kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De foto’s en teksten ter illustratie van de producten zijn niet bindend.

 

 1. MINIMALE VERBLIJFSDUUR

In het algemeen is de verblijfsduur in het hoogseizoen1 minimaal 7 dagen. In het laagseizoen1, is de verblijfsduur minimaal 2 nachten.

 

 1. ALGEMENE INFORMATIE

10.1 Dossierkosten : deze dienen voor elk dossier te worden betaald en slechts één keer per seizoen

10.2 De standaard reserveringskosten bedragen €25.00 incl. BTW in de volgende gevallen :

-  betalingen via bankoverschrijving in één keer

-  betalingen via bankoverschrijving in termijnen

-  betalingen via creditcard, in termijnen (indien er niet is gekozen voor automatische incasso)

10.3 De reserveringskosten worden verlaagd naar € 10.00 incl. BTW in de volgende gevallen:

- betalingen per creditcard : in één keer of in termijnen met automatische incasso.

- betalingen in één keer via PayPal, IDeal (uitsluitend voor reserveringen via de website)

10.4 De babyset moet bij de eerste betaling in zijn geheel afgerekend worden.

10.5 Niet-betaling: Binnen een termijn van 10 dagen zal iedere niet gerespecteerde betalingstermijn automatisch de annulering van het dossier en de toepassing van de annuleringskosten tot gevolg heben.

10.6 Voucher: Wanneer Camping Les Menhirs  de volledige betaling van uw accommodatie geregistreerd heeft, ontvangt u uw «voucher» op het adres aangegeven op uw reserveringsformulier of per mail; u kunt deze ook op uw mobiel laten zien. Deze moet verplicht bij aankomst op de camping bij de receptie afgegeven worden.

10.7 Huisdieren: Alleen honden worden toegelaten (volgens de toegangsvoorwaarden). In alle gevallen wordt slechts één hond per accommodatie toegestaan. De hiervoor te betalen extra kosten variëren naar gelang de camping, en dient ter plaatse bij aankomst afgerekend worden.

10.8 Als gevaarlijk beschouwde honden worden nooit op de campings uit het aanbod van  Camping Les Menhirs  toegelaten. De klant dient zich op pagina’s van de campings te informeren of honden zijn toegestaan (pictogram).

10.9 Behalve indien anders aangegeven zijn electrische barbecues, bakplaten en andere electrische kookmaterialen verboden op de campings.

 

 1. ANNULERINGEN – WIJZIGINGEN

11.1 De klant is de enige verantwoordelijke aangesprokene ten opzichte van Camping Les Menhirs , met name op het gebied van financiële verantwoordelijkheid, en in het bijzonder in het geval van gehele of gedeeltelijke annulering of wijziging van de vakantie. Leder verzoek tot wijziging van de criteria van uw reservering dient schriftelijk te worden verstuurd naar het volgende adres:  Camping Les Menhirs, Allée Saint Michel, 56343 CARNAC, FRANKRIJK of per fax naar : +33(0)2 97 52 25  De wijzigingsvoorwaarden hieronder vermeld gelden ook voor staanplaatsen.

Wijzigingen betreffen uitsluitend het lopende seizoen. Er wordt geen enkel gevolg voor het volgende seizoen aanvaard.

11.2 Wanneer de wijziging niet wordt geaccepteerd, dient de vakantie van de klant door te gaan zoals in eerste instantie was voorzien, of dient deze geannuleerd te worden. Ieder verzoek tot wijziging dat 7 dagen of korter voor aanvang van de vakantie wordt ingediend (hierbij geldt de datum van ontvangst van de brief door Camping Les Menhirs ) zal automatisch worden afgewezen.

11.3 Voor elke wijziging (bij voorafgaande aanvaarding door Camping Les Menhirs ) voor het type stacaravan, voor data of verblijfslocatie, wordt door Camping Les Menhirs  een bedrag van € 30 in rekening gebracht.

11.3.1 Bij een wijziging die meerkosten meebrengt (in geval van voorafgaande aanvaarding door Camping Les Menhirs ), zijn de kosten van €30 voor wijziging verschuldigd en dient de klant de meerkosten te betalen

11.3.2 Bij een wijzing die een vermindering van kosten met zich meebrengt (in geval van voorafgaande aanvaarding door Camping Les Menhirs ) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Indien de wijziging plaatsvindt 30 dagen of meer voor de vertrekdatum van het initiële verblijf, zijn de wijzigingskosten van € 30 van toepassing en wordt het prijsverschil aan de klant terugbetaald

- Indien de wijziging plaatsvindt 29 dagen of minder voor de vertrekdatum van het initiële verblijf, vindt er geen terugbetaling plaats.

11.4 Voor elke andere wijziging wordt € 30,00 in rekening gebracht.

11.5 Elke vakantie die reeds van start is gegaan, dient in zijn geheel te worden betaald. Er wordt geen enkele korting verrekend bij verlate aankomst of vervroegd vertrek.

11.6 Als de wijziging van het verblijf voor aanvang hiervan plaatsvindt door toedoen van de Camping Les Menhirs , kan de klant:

- de wijziging van het verblijf )data, verblijfslocatie en/of type accommodatie) aanvaarden. In geval van meerkosten op de accommodatie zal Camping Les Menhirs  het prijsverschil voor haar rekening nemen. In geval van vermindering van kosten zal Camping Les Menhirs  de klant het prijsverschil terugbetalen.

- zijn verblijf annuleren, Camping Les Menhirs  betaalt in dat geval het volledige al door de klant betaalde bedrag terug (administratiekosten en annuleringsverzekering inbegrepen).

 

12.ANNULERINGSVERZEKERING
12.1 Camping Les Menhirs  biedt als betaalde extra service een Annuleringsverzekering en een Verblijfsonderbreking, via haar partner Gritchen Affinity. Deze verzekering, die afgesloten kan worden op het moment dat de klant het verblijf reserveert, biedt de mogelijkheid van vergoeding door Gritchen Assurance van de annuleringskosten van de reservering zoals voorzien in artikel 13 van onderhavige Algemene Huurvoorwaarden, bij het voorvallen van een gebeurtenis dat het vertrek onmogelijk maakt of de niet verbruikte nachten van het verblijf in geval van het voorvallen van een gebeurtenis waardoor de aankomstdatum vertraagd is of de verblijfsduur verkort is.

12.2 De gebeurtenissen die gedekt zijn, worden in de Algemene Voorwaarden van de Annuleringsverzekering beschreven en kunnen ingezien worden op:  https://nl.lesmenhirs.com/annuleringsverzekering/

12.3 Wanneer het ongeval gedekt wordt, moet de klant Camping Les Menhirs  op de hoogte stellen van diens annulering en contact opnemen met Gritchen Affinity, waarbij hij de instructies moet volgen op:  https://nl.lesmenhirs.com/annuleringsverzekering/ , en wel binnen de 10 dagen volgend op de dag van het ongeval, waarbij hij Gritchen Affinity de nodige informatie verstrekt en de bewijsdocumenten.

 

 1. ANNULERINGSKOSTEN

Wanneer uw verzoek tot annulering (hierbij geldt de datum van ontvangst van de brief door Camping Les Menhirs ) op de volgende momenten wordt ingediend:

13.1 Langer dan 90 dagen voor aanvang van uw vakantie: 10% van het totaalbedrag van uw vakantie en de dossierkosten worden bij u in rekening gebracht.

13.2 Tussen de 89e en de 60e dag inbegrepen, voor aanvang van uw vakantie : 25 % van het totaalbedrag van uw vakantie en bijkomende kosten (dossierkosten, verzekering, enz.) worden bij u in rekening gebracht.

13.3 Tussen de 59e en de 30e dag inbegrepen voor aanvang van uw vakantie: 50% van het totaalbedrag van uw vakantie en de dossierkosten worden bij u in rekening gebracht.

13.4 Tussen de 29e en de 5e dag inbegrepen voor aanvang van uw vakantie: 90 % van het totaalbedrag van uw vakantie en de dossierkosten worden bij u in rekening gebracht.

13.5 Korter dan 5 dagen voor aanvang van uw vakantie, of no-show: geen enkele terugbetaling van de verblijfs- en dossierkosten.

13.6 In elk geval, worden de dossierkosten en kosten van de annuleringsverzekering niet terugbetaald.

 

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW VERTREK 
14.1 Bij aankomst, dient de klant :

- Zich te melden bij de receptie van Camping Les Menhirs  met de uitgeprinte voucher of op uw smartphone laten zien

- De belastingen en kosten te betalen, die niet bij de prijs zijn inbegrepen

- De waarborgsommen te betalen

- Een geldig identiteitsbewijs tonen

14.1.1 Iedere klant en degenen die onder zijn verantwoordelijkheid verblijven worden verzocht zich aan de huisregels van de camping te houden. Geen naleving van deze regels kan een uitzetting tot gevolg hebben. Er zal geen enkel gewelddadig gedrag, racistische en beledigende woorden, ten opzichte van de overige gasten of het personeel getolereerd worden. Dit zal onmiddellijke uitzetting tot gevolg hebben. Er zal dan geen enkele terugbetaling plaats vinden.

14.1.2 Camping Les Menhirs  en de camping zijn geen hotel, en kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies, schade of diefstal van persoonllijke objecten, of de tijdens het verblijf opgelopen persoonlijke verwondingen.. De klant dient zelf contact op te nemen met zijn verzekeraar om desgewenst de eigen inboedelverzekering uit te breiden met betrekking tot de gehuurde accommodatie op de camping.

14.1.3 De klant is bovendien verplicht om een WA-verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar eigen keuze.

14.1.4 Nadat u bij aankomst bent ingecheckt,  zal een medewerker u begeleiden en u uw sleutel, eventuele magnetische kaart voor de hefboom, eventuele armband en de inventarislijst overhandigen. Het is aan de klant om de accommodatie bij aankomst te controleren (inventaris, schoonmaak, etc.) en elke eventuele tekortkoming uiterlijk 24 uur na aankomst schriftelijk te signaleren bij de medewerken van Camping Les Menhirs  die op de camping aanwezig is. De medewerkers zullen er alle aan doen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Bij melding na 24 uur worden klachten niet meer in behandeling genomen. Ook incidenten die zich tijdens het verblijf voordoen worden niet in behandeling genomen als ze niet binnen 24 uur gemeld worden aan de medewerkers van Camping Les Menhirs  ter plaatse.

14.2 Het vertrek dient plaats te vinden tussen 8.00 en 10.00 uur of op zondag tussen 17.00 en 19.00 uur in het laagseizoen1 indien dit van tevoren bij de reservering is aangegeven.

14.2.1 De klant dient uiterlijk de dag voor vertrek een afspraak te maken bij de Camping Les Menhirs  receptie voor de eindcontrole. Deze afspraken worden meestal voor elk kwartier gepland, tussen 8h en 10h of tussen 17h en 19h op zondag in het laagseizoen1 indien de optie bij de reservering is opgegeven en op de campings waar dit mogelijk is. Het exacte tijdstip van de afspraak zal door de vertegenwoordiger van Camping Les Menhirs  ter plaatse bepaald worden (of de naar behoren gerechtigde persoon van de camping

14.2.2 Wanneer de klant ervoor kiest om te betalen voor de eindschoonmaak, valt hier niet de afwas onder, de vaat en al het keukengerei dient in schone staat achter gelaten te worden. Wanneer dit niet het geval is, kunnen hiervoor extra kosten worden ingehouden.

14.2.3 Ook dient elk voorwerp dat tijdens het verblijf is gebroken, verloren of beschadigd, door de klant te worden vergoed of vervangen.

14.2.4 Het bedrag van € 95,00 zal worden ingehouden op de waarborgsom wanneer de accommodatie niet in nette staat wordt achtergelaten.

14.2.5 Bij vertrek buiten de vastgestelde uren, zal de toestand waarin de accommodatie is achtergelaten uitsluitend door onze medewerkers Camping Les Menhirs  worden beoordeeld

14.2.6 Wanneer de accommodatie in goede staat is afgeleverd ontvangt u de waarborgsom terug. Als de inventaris niet goed is wordt de borgsom ingehouden.

14.2.7 De eventueel geconstateerde schade zal worden ingehouden op de waarborgsom. De klant zal hiervoor de bijbehorende factuur ontvangen. Indien het te vergoeden bedrag hoger is dan de waarborgsom, dient het resterende bedrag door de klant te worden bijbetaald.

14.2.8 De camping kan toegang tot bezoekers weigeren, of een toeslag vereisen. Om veiligheidsredenen is het aantal bezoekers beperkt tot 2 per gehuurde accommodatie.  Bovendien hebben zij geen toegang tot het zwembad of andere sportfaciliteiten van de camping. De klant dient de receptie medewerker in te lichten, die de campingregels tot in detail zal uitleggenBezoekers zijn verplicht om zich te melden bij de receptie tijdens de openingstijden met een geldig identiteitsbewijs, en moeten een bezoekersvergoeding van € 2 per dag per persoon betalen. Om veiligheidsredenen hebben bezoekers geen toegang tot het zwembad of andere sportfaciliteiten van de camping. Het dragen van een tijdelijk polsbandje is verplicht op de camping. Zij dienen de regels van de camping te respecteren (beschikbaar bij de receptie) en vallen onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen. Bezoekers mogen niet met hun voertuig langs

de slagboom van de camping en moeten buiten de camping parkeren. Bezoekers dienen de camping voor 23.00 uur te verlaten. De directie behoudt zich het recht voor om in te grijpen en bezoekers de toegang tot de camping te ontzeggen als de regels zijn overtreden.

 

15. CAPACITEIT

15.1 Om veiligheids- en verzekeringsredenen is het verboden om de accommodatie met meer personen te bezetten dan voorzien is voor het type accommodatie. De campingbeheerder zal ieder extra persoon ten opzichte van de voorziende capaciteit weigeren. Baby’s worden ook gerekend als persoon.

15.2 De persoon die de reservering verricht, dient ten minste 18 jaar oud te zijn en in staat te zijn om in te stemmen met de hierin vermelde Algemene Voorwaarden en de juistheid en de echtheid van voornoemde informatie te kunnen garanderen.

 

16. KLANTENSERVICE

16.1 Alle eventuele klachten betreffende diensten die niet voldoen aan de contractuele verplichtingen moeten binnen 24 uur worden schriftelijk gemeld aan de medewerker van Camping Les Menhirs  ter plaatse. Wanneer er geen oplossing werd aangeboden kan de klant binnen 15 dagen na afloop van zijn verblijf per brief richten tot Camping Les Menhirs .

- Hetzij als aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het volgende adres:Camping Les Menhirs, Allée Saint Michel, 56343 CARNAC, FRANKRIJK

16.2 Indien het probleem niet eerst bij de vertegenwoordiger van Camping Les Menhirs  is gemeld kan geen enkele klacht achteraf worden geaccepteerd. Geen enkele klacht zal na afloop van het verblijf in behandeling worden genomen als deze niet gemeld is bij de medewerkers van Camping Les Menhirs  op de camping tijdens het verblijf.

16.3 Na verloop van de termijn van 15 dagen na afloop van zijn verblijf kan geen enkele klacht meer in behandeling worden genomen.

16.4 Onze Klantenservice zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk verwerken (binnen 2 maanden na de ontvangstdatum van uw schrijven.

 

 1. LIMIET

In elk geval zal de verantwoordelijkheid van Camping Les Menhirs , wat de oorzaak ook zijn mag, beperkt worden tot een bedrag van 20% van de verblijfskosten.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

18.1 De cliënt is de enige verantwoordelijke gesprekspartner ten opzichte van Camping Les Menhirs , onder andere op gebied van financiële verantwoordelijkheid, en in het bijzonder in geval van geheel of gedeeltelijke annulering van het verblijf.

18.2 Camping Les Menhirs  is niet verantwoordelijk in geval van wijziging, annulering of andere evenementen met betrekking tot de dienstverlening door overmacht , door de klant of door derden.

18.3 Camping Les Menhirs  kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet nakomen van de reserveringsovereenkomst in geval van overmacht, verstoring of gedeeltijke of algemene staking van onder andere de postdiensten en vervoers-  en/of communicatiediensten. De klant verklaart op de hoogte te zijn van de kenmerken en beperkingen van Internet, in het bijzonder de technische performances, de tijd om gegevens te raadplegen, op te vragen of te verzenden en de risico’s verbonden aan de communicatieveiligheid.

18.4 Camping Les Menhirs  accepteert geen enkele klacht en geen enkel verzoek tot schadevergoeding ten aanzien van het niet of slecht uitvoeren van een aan u verleende dienst, wanneer dit te wijten is aan de klant of een derde  die niets te maken heeft met de dienstverlening of wanneer het om een geval van overmacht gaat.

18.5 Tenzij anders door de wet bepaald, kan Camping Les Menhirs   niet verantwoordelijk worden gehouden voor een fout van een derde, in het bijzonder van een van haar partners.

18.6 Camping Les Menhirs  neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor indirecte schade ten gevolge van dit schrijven, voor exploitatieverlies, omzetverlies, gemiste kansen, schade of kosten.

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

19.1 Gedeeltelijke ongeldigheid :

Wanneer een bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt verklaard door een wijziging in wet- of regelgeving of naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak, zal dit op geen enkele wijze van invloed zijn op de geldigheid en naleving van deze Algemene Huurvoorwaarden.

19.2 Volledigheid van de overeenkomst:

Deze Algemene Huurvoorwaarden, de wettelijke verklaringen, evenals het besteloverzicht dat aan de klant wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de partijen zijn opgenomen.

19.3 Beeldrechten :

Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, geeft de klant expliciet en zonder aanspraak op vergoeding toestemming aan Camping Les Menhirs  om hem te fotograferen of filmen tijdens zijn verblijf en de foto’s, video's of geluiden op alle dragers te gebruiken, en dat voor een periode van 5 jaar. Deze toestemming geldt eveneens voor alle andere personen ondergebracht in de accommodatie van de klant. Dit is bestemd voor de  promotie van de locaties van Camping Les Menhirs  op zijn websites, in zijn brochures, op Facebook, Instagram, Twitter, in commerciële uitingen of in reisgidsen.

 

 1. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

20.1 Tijdens het bezoek van de klant aan onze site of ter gelegenheid van zijn bestelling, verzamelen wij drie algemene categorieën informatie:

De informatie die de klant ons verstrekt

De informatie die wij automatisch verzamelen tijdens het gebruik van de site Camping Les Menhirs

De informatie die wij via derden verzamelen

Deze informatie wordt door de onderneming Camping Les Menhirs  als vertrouwelijke informatie beschouwd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de bestelling en voor verbetering en personalisering van de communicatie en het serviceaanbod voor klanten van de onderneming Camping Les Menhirs , afgestemd op interessegebieden van de klant.

 

20.2 Door het vakje ‘Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Algemene verhuurvoorwaarden’ aan te vinken tijdens de bestelling, geeft de betreffende klant aan dat hij specifieke, vrije en onderbouwde toestemming geeft voor het gebruik van hem betreffende persoonsgegevens door partners als Avis Vérifiés en Q3 Advocacy, ten behoeve van het verzamelen van zijn mening over zijn bestelling. Avis Vérifiés en Q3 Advocacy gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van hun partnerschap met de onderneming Camping Les Menhirs  en voor de behoeften die hieruit voortvloeien. Avis Vérifiés en Q3 Advocacy zullen persoonlijke of nominatieve informatie die de klant zou kunnen identificeren of de bescherming van zijn privéleven zou kunnen schaden, nooit aan derden verstrekken.

De klant heeft de mogelijkheid zich te verzetten tegen de verspreiding van zijn persoonsgegevens aan partners via het adres:

Camping Les Menhirs

Allée Saint Michel

56343 CARNAC

FRANKRIJK

 

20.3 Overeenkomstig de bepaling van 20 december 2017 heeft de klant het recht om:

- toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens,

- correctie en verwijdering van zijn gegevens te vragen (recht om vergeten te worden),

- zijn gegevens te laten overdragen,

- zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens,

- zijn toestemming in te trekken of het gebruik van zijn gegevens te beperken,

- richtlijnen te bepalen met betrekking tot het bewaren, het verwijderen en het verspreiden van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden en zich te verzetten tegen telefonische verkoop door zich in te schrijven op de BLOCTEL-lijst,

- een klacht in te dienen bij de CNIL of de controleautoriteit van zijn land van vestiging.

Hij kan deze rechten eenvoudig uitoefenen door te schrijven aan het volgende adres:

Camping Les Menhirs

Allée Saint Michel

56343 CARNAC

FRANKRIJK

Declaratie bij de CNIL nr. 1071348

Voor elke aanvraag moet om veiligheidsredenen een geldig identiteitsbewijs en een kopie van de ontvangen communicatie per post worden verzonden om de verwerking van uw aanvraag te vereenvoudigen.

20.4 Voor meer informatie over ons beleid voor bescherming van persoonsgegevens kan de klant ons handvest raadplegen op de site www.lesmenhirs.com of per e-mail een elektronische versie hiervan aanvragen.

 

1 Definities hoog- en laagseizoen

Seizoen 2020:

- Laagseizoen is de periode van 01/01/2020 tot 03/07/2020 en van 29/08/2020 tot 31/12/2020

- Hoogseizoen is de periode van 04/07/2020 tot 28/08/2020

 

Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld te Aix-en-Provence op 03/10/2019 (laatste van toepassing zijnde versie).

 

TOP